SenatorIvy Xbox 360 Community
23354
Parts Unknown
SubZero Slaptality
Ivy Stryker
Bush lied, Kentucky Fried.
  1. Gears of War 3 Gears of War 3 2/16/2018 2000 2000 82 82 100%
  2. Gears of War: Judgment Gears of War: Judgment 9/7/2017 425 1500 31 70 44%
  3. SOULCALIBUR II HD SOULCALIBUR II HD 9/2/2017 400 400 30 30 100%
  4. GAROU MOW GAROU MOW 10/2/2016 15 200 2 12 16%
  5. SOULCALIBUR V SOULCALIBUR V 7/9/2016 5 1000 1 50 2%