AIM0001 AIM0001
26323
COLORADO
AIM
  1. KOF2002UM KOF2002UM 7/22/2017 55 200 4 12 33%
  2. Skullgirls Skullgirls 7/9/2017 0 200 0 12 0%
  3. MEGA MAN 10 MEGA MAN 10 7/3/2017 45 200 3 12 25%
  4. TEKKEN TAG 2 TEKKEN TAG 2 6/3/2017 45 1000 3 50 6%
  5. MEGA MAN 9 MEGA MAN 9 6/3/2017 80 200 6 12 50%