tsushi tsushi
24201
  1. N+ N+ 1/16/2016 85 200 6 12 50%
  2. StreetFighter IV StreetFighter IV 1/13/2016 1080 1360 58 67 86%
  3. Sacred 3 Sacred 3 1/2/2016 25 1180 2 45 4%
  4. Happy Wars Happy Wars 12/17/2014 420 600 22 36 61%
  5. Darkstalkers Darkstalkers 9/14/2014 50 400 4 30 13%