six360 Memories Off Yubikiri no Kioku
118331
  1. PlayOnline Viewer PlayOnline Viewer 5/15/2017 0 0 0 0 0%
  2. Lost Odyssey Lost Odyssey 9/30/2016 760 1100 21 42 50%
  3. KOF98UM KOF98UM 12/29/2015 45 200 5 12 41%
  4. JOJO'S B. A. HD Ver. JOJO'S B. A. HD Ver. 12/29/2015 400 400 12 12 100%
  5. FINAL FANTASY XI FINAL FANTASY XI 11/16/2015 845 1250 43 57 75%