SAGAOZ SAGAOZ
234288
  1. Phantom Breaker : BG Phantom Breaker : BG 3/21/2017 835 1000 44 46 95%
  2. BOMBERMAN Act:Zero BOMBERMAN Act:Zero 3/10/2017 0 1000 0 50 0%
  3. マージャン★ドリームクラブ マージャン★ドリームクラブ 3/10/2017 10 1000 2 50 4%
  4. Persona 4 Arena Persona 4 Arena 3/10/2017 60 1000 6 50 12%
  5. モンスターハンター フロンティア オンライン モンスターハンター フロンティア オンライン 3/8/2017 4500 4550 91 92 98%