Dark Savant NL Dark Savant NL
40098
  1. Microsoft Jackpot Microsoft Jackpot 1/14/2017 0 200 0 20 0%
  2. Microsoft Solitaire Microsoft Solitaire 8/13/2014 0 200 0 20 0%
  3. Call of Duty┬«: Ghosts Call of Duty®: Ghosts 3/27/2014 460 2000 26 91 28%
  4. COD: Black Ops II COD: Black Ops II 11/4/2013 60 2000 2 90 2%